مرحله دوم طرح تلاش و پیشرفت از روز یک‌شنبه ۱۲بهمن، (ویژه دانش آموزان پایه نهم) آغاز خواهد شد.
این مرحله شامل ۹ جلسه خواهد بود.
در این مرحله برای سطح‌بندی، هرجلسه یک پیش‌آزمون برگزار خواهد شد.

فهرست