معرفی کلاس

این تکنیک، مبتنی بر نقطه گذاری بر روی کاغذ با استفاده از تنوّع رنگ ها، طرح ها و اشکال ساده و کارکرد نور و سایه است. ابزار مورد استفاده ماژیک است و برای طرح های خلاّقانه و ایده های نو در این کلاس هیچ حد و مرزی وجود ندارد.

گالری آثار

امیرعلی قاسمی نیکو – کلاس هفتم

علی انصاری – کلاس هفتم

علی شفیعی قهفرخی – کلاس هفتم

علی سینا مقدم – کلاس هفتم

علی سینا مقدم – کلاس هفتم

علی بیات ترک – کلاس هفتم

علی انصاری – کلاس هفتم

امیرمهدی مشهدی محمد – کلاس هفتم

امیرعلی قاسمی نیکو – کلاس هفتم

محمدمهدی حاجی حسینی – کلاس هفتم

محمدطه مشکینی – کلاس هفتم

علی شفیعی قهفرخی – کلاس هفتم

فهرست