بیایید فکر کنیم ۳

در این کلاس بازی های فکری جذابی به روش فعال ارائه خواهد شد تا فرصتی برای فکر کردن ایجاد شود.

این بازی ها عبارتند از هرم هوش، دنیای آجر، مارعدد، گابلت، بلاک آس و …

 

پیش نیاز این کلاس ، بیایید فکر کنیم ۱ می باشد.

دسته:
فهرست