الکترونیک مقدماتی

آشنایی با مفاهیم بنیادی الکترونیک و المان های الکتریکی و هم چنین مهارت کاربرد ابزارها و انجام پروژه های کوچک.

دسته:
فهرست