پرسپکتیو ۱

  • شیوه های طرّاحی اشیا و مناظر با طرح ها و قواعد هندسی
  • چگونگی ایجاد عمق در صفحه طراحی و نقاشی
  • آموزش اقسام پرسپکتیو برای نمایش سه بُعدی اجسام
دسته:
فهرست