درون قاب

این روزها نیاز داریم با دوربین و ابزار مربوط به آن، کار کنیم و عکس و فیلم بگیریم؛
پروژه های درسی و خانوادگی را تهیه کنیم و بسازیم؛
پس دوربین را بشناسیم و طرز کارش را بدانیم؛
چگونه خوب ببینیم و چگونه خوب ثبت کنیم؛
قاب عکس و فیلم باید برای مخاطب، درست و جذاب باشد؛

راستی! با صدای فیلم هایمان چه کنیم؟!

دسته:
فهرست