توجه داشته باشید که هزینه ثبت شده برای هر کلاس شامل هزینه ثابت (۲۵۰ هزار تومان) + هزینه ملزومات کلاس می باشد.

زنگ اول هفتم

زنگ دوم هفتم

فهرست