فیزیک پیشرفته

در این کلاس سعی می کنیم در مباحث فیزیک فراتر از سطح کتاب درسی برویم و به حل مسائل چالشی تر و پیچیده تر بپردازیم و بخشی از وقتمان را هم به دیدن فیلم ها و مستندهای جذاب و انجام  آزمایش های مرتبط و مفید در یادگیری اختصاص خواهیم داد.

در ضمن به کاربردهای مباحث مطرح شده در صنعت و علوم دیگر نیز خواهیم پرداخت تا بدانیم یادگیری این علوم چه فایده ای دارد.

توصیه می شود دانش آموزانی که در سطح ۱ و ۲ درس فیزیک قرار دارند در این کلاس حضور پیدا کنند.

فهرست