سلام بر فیزیک

ممکن است تا به حال این موضوع ذهن شما را به خودش مشغول ساخته باشد که چه آزمایش های جذاب فیزیکی می توانید با وسایلی ساده انجام دهید که باعث تعجب همه شوید.

در این کلاس قرار است به شکلی کاربردی، همراه با آزمایش های جالب و مختلف و نمایش فیلم های علمی، مفاهیم فیزیکی گوناگون را با هم مرور کنیم.

فهرست