سازه های خشتی

معماری شاخه ای است بین هنر و مهندسی که از دیرباز جایگاه ویژه ای در ایران داشته است و مردم ایران در ساخت بناهای خود از این فن استفاده می کردند و سبک و روش خاص خود را داشتند.

متاسفانه امروزه با گسترش آپارتمان نشینی توجه به اصول معماری ایرانی کمرنگ شده و روش های استفاده از آجر به عنوان ماده اصلی معماری ایرانی رو به فراموشی است.

در این کلاس بنا داریم راه های ساخت بنا با آجر را به روش های سنتی در ابعاد کوچک تجربه کنیم.

دسته:
فهرست