خوشنویسی نستعلیق قلم نی

آموختن یک هنر برای هر فردی یک فرض است. لذا پس از یادگیری و زیبا نوشتن خط نستعلیق تحریری، فراگیری خط نستعلیق با قلم درشت در سنین پایین، موجب پخته تر و کامل تر شدن در سال های بالاتر خواهد شد.

دسته:
فهرست