اطلس آسمانی نبوی

  • اطلس آسمانی رونمایی شد !
  • سرانجام این نرم افزار به خدمت کلاسمان درآمد …
  • این بار، تاریخ را به شکلی دیگر، قضاوت کنیم !
  • جذابیت دراین ورژن به اوج خود رسیده است.

” با هم ، اسلام را مرور خواهیم کرد .”

فهرست