سرگرمی های فیزیک

نیک می دانید ایام خوش جوانی همانند جریان “الکتریسیته” به سرعت در گذر است و بعد از آن پیری به سراغ انسان می آید و وی را زمین گیر می کند. پس همه ی ما باید این دوران پر ارزش را قدر بدانیم و در راه پیشرفت و موفقیت نه تنها خود گام برداریم بلکه مانند یک میدان “مغناطیس” قدرتمند دیگران را نیز با خودمان همراه کنیم!

البته نباید کورکورانه و نسنجیده در این راه وارد شویم بلکه با الگو گرفتن از زندگی انسان های بزرگ که حیاتشان به سان چراغی پر “نور” مسیر را برای ما روشن ساخته است می توانیم راه را از بیراهه تشخیص دهیم.

تو هم اگر می خواهی ادامه دهنده ی راه آنان باشی و چراغ علم و دانش را روشن نگاه داری میتوانی در این کلاس شرکت کنی و با دیدن فیلم های علمی و انجام آزمایش های گوناگون با این مقوله بیشتر آشنا شوی.

فهرست