لیست کلاس‌های روزهای فرد – تابستان ۱۴۰۱

لیست کلاس‌های روزهای فرد کلاس هفتم
بسکتبال جناب آقای احمد فرخی
پینگ پنگ جناب آقای سعیدیان
فوتبال گروه ورزش
والیبال جناب آقای خسروی
بازی های میدانی جناب آقای سنگی
حکاکی روی فلز جناب آقای پوست شور
ساخت ماکت مقدماتی جناب آقای کیان
ساخت هواپیما مدل جناب آقای باقری
فن و زندگی جناب آقای شمس
کشاورزی و دامپروری جناب آقای کرباسچیان
مبانی نجوم جناب آقای حسینی
نقش بندی روی چوب جناب آقای باقر نژاد
لیست کلاس‌های روزهای فرد کلاس هشتم
بسکتبال جناب آقای احمد فرخی
پینگ پنگ جناب آقای سعیدیان
داوران جوان جناب آقای نائب
فوتبال گروه ورزش
والیبال جناب آقای خسروی
بدمینتون جناب آقای قناد ها
زندگی اردویی جناب آقای شیخ الاسلام – جناب آقای طاهریان
آسمان و تابستان جناب آقای ستاری
حکاکی روی فلز جناب آقای پوست شور
ساخت آبنما جناب آقای دست افکن
سازه های سبک جناب آقای کیان
فن و زندگی جناب آقای شمس
کشاورزی و دامپروری جناب آقای کرباسچیان
ساخت ماکت جناب آقای کیان
مهارت های زندگی جناب آقای شیرازی – جناب آقای مهدی فرخی
نقش بندی روی چوب جناب آقای باقر نژاد
نیکچاپ جناب آقای باقری
بازی‌های میدانی جناب آقای سنگی
سازه های بتنی جناب آقای گرسویی
لیست کلاس‌های روزهای فرد کلاس نهم
بسکتبال جناب آقای احمد فرخی
پینگ پنگ جناب آقای سعیدیان
داوران جوان جناب آقای نائب
فوتبال گروه ورزش
والیبال جناب آقای خسروی
بدمینتون جناب آقای قناد ها
زندگی اردویی جناب آقای شیخ الاسلام – جناب آقای طاهریان
آسمان و تابستان جناب آقای ستاری
حکاکی روی فلز جناب آقای پوست شور
ساخت آبنما جناب آقای دست افکن
سازه های سبک جناب آقای کیان
فن و زندگی جناب آقای شمس
کشاورزی و دامپروری جناب آقای کرباسچیان
ساخت ماکت جناب آقای کیان
مهارت های زندگی جناب آقای شیرازی – جناب آقای مهدی فرخی
نقش بندی روی چوب جناب آقای باقر نژاد
نیکچاپ جناب آقای باقری
بازی‌های میدانی جناب آقای سنگی
سازه های بتنی جناب آقای گرسویی
فهرست