بیایید فکر کنیم ۴

در این کلاس بازی های فکری جذابی به روش فعال ارائه خواهد شد تا فرصتی برای فکر کردن ایجاد شود.

این بازی ها عبارتند از ۵مینوهای سه بعدی، بلاک آس سه بعدی، دنیای چوب کبریت ها، دوز طبقه ای، برج هانوی و …

 

پیش نیاز این کلاس ، بیایید فکر کنیم ۱ می باشد.

دسته:
فهرست