اطلس آسمانی علوی

اطلس آسمانی رونمایی شد !

سرانجام این نرم افزار به خدمت کلاسمان درآمد …

این بار، تاریخ را به شکلی دیگر، قضاوت کنیم !

جذابیت دراین ورژن به اوج خود رسیده است.

” با هم ، اسلام را مرور خواهیم کرد .”

فهرست