شاگرد اول

… اولین کسی است که مرا تصدیق کرد!

… اولین کسی است که ایمان آورد!

… اولین کسی است که از من پیروی کرد!

… اولین کسی است که روز قیامت با من دست خواهد داد!

… اولین کسی است که …!

پیامبر در چندین زمان و چندین مکان این سخنان را درباره او تکرار فرموده است!

حال، تو چقدر در مورد « شاگرد اول » پیامبر میدونی؟ چند دقیقه میتونی در مورد او حرف بزنی؟

اگه میخوای بیشتر درباره او بدانی، یه « یاعلی » بگو و این کلاس رو شرکت کن …

فهرست