برنامهٔ روزهای زوج – تابستان ۱۴۰۱

کلاس‌های زبان

کلاس‌های زبان به صورت سه جلسه در هفته در روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود.

کلاس روز‌های شنبه به صورت زنده و کلاس روز‌های دوشنبه و چهارشنبه به صورت حضوری برگزار می‌شود.

فهرست