لیست کلاس‌های روزهای زوج – تابستان ۱۴۰۱

لیست کلاس‌های روزهای زوج کلاس هفتم
الکترونیک مقدماتی آقای موحدی
بیایید فکر کنیم۱ آقای میرباقری
پوینتلیسم آقای داوودی
طراحی با مداد آقای حاج قاسم
درون قاب آقای جمالی‌فرد
نقاشی با گواش آقای سروری
لیست کلاس‌های روزهای زوج کلاس هشتم
الکترونیک مقدماتی آقای موحدی
آناتومی و تشریح اندام آقای اخباری
نیک‌زی آقای طاهریان
نقاشی با گواش آقای سروری
بیایید فکر کنیم۱ آقای میرباقری
بیایید فکر کنیم۲ آقای میرباقری
بیایید فکر کنیم۳ آقای میرباقری
بیایید فکر کنیم۴ آقای میرباقری
پوینتلیسم آقای داوودی
تعمیر لوازم خانگی آقای سیفی
داستان نویسی آقای هاشمی گلپایگانی
راکت مدل مقدماتی آقای کبیری
رنگ روغن آقای حاج قاسم
شعرانه آقای رضایی
طراحی با مداد آقای حاج قاسم
درون قاب آقای جمالی‌فرد
لذت تکنولوژی آقای سیفی
میکروب شناسی مقدماتی آقای اسدی
بلندر آقای عسگری
آردوینو آقای موحدی مرام
لیست کلاس‌های روزهای زوج کلاس نهم
آناتومی و تشریح اندام آقای اخباری
نقاشی با گواش آقای سروری
نیک زی آقای طاهریان
بیایید فکر کنیم۱ آقای میرباقری
بیایید فکر کنیم۲ آقای میرباقری
بیایید فکر کنیم۳ آقای میرباقری
بیایید فکر کنیم۴ آقای میرباقری
تعمیر لوازم خانگی آقای سیفی
داستان نویسی آقای هاشمی گلپایگانی
راکت مدل مقدماتی آقای کبیری
رنگ روغن آقای حاج قاسم
شعرانه آقای رضایی
درون قاب آقای جمالی‌فرد
لذت تکنولوژی آقای سیفی
میکروب شناسی مقدماتی آقای اسدی
بلندر آقای عسگری
آردوینو آقای موحدی مرام
طراحی با مداد آقای حاج قاسم
فهرست